هتل الماس 2 > پیگیری استخدام

متقاضیان استخدام می توانید از طریق فرم زیر با وارد نمودن کد رهگیری وضعیت استخدامی خود را پیگیری نمایید: